Kdo jsem?

Jmenuji se Pavel Skuplík, narodil jsem se 31.3. 1968 v Opavě.

Po absolvování základní školy jsem vystudoval Střední Průmyslovou školu Strojní a ukončil ji maturitou.

Po vojenské službě jsem 10let pracoval v různých firmách jako technický pracovník v oboru strojírenství.

Další kroky mého života vedly cestou soukromého sektoru, kdy jsem si v roce 2001 založil malou firmu, která se zprvu zabývala dodávkami vodohospodářských technologií, posléze pak i dodávkami a výrobou technologických celků a zámečnickou výrobou z nerezových materíálů... Stránky mé firmy : www.inox-nerez.cz

V roce 1995 jsem se oženil a narodila se mi dcera Kateřina.

Od roku 1998 jsem se po nelehkých (nicméně důležitých) životních zkušenostech začal aktivně zabývat svým osobním rozvojem po stránce duchovního rozvoje. V tu dobu jsem pravidelně navštěvoval terapeuty s různými výsledky jejich práce. V té době také jsem započal pociťovat touhu po poznání obecných životních pravd.

Od roku 2000 jsem započal se studii různých škol a vzdělávacích programů v oblasti esoterních věd. Výsledkem studií těchto škol bylo velmi intenzivní uvědomění si sebe sama, jako tvůrce své životní reality.

V roce 2005 jsem absolvoval odborný kurz tvorby osobní reality, který posunul hranice mého vnímání a chápání života za hranice běžně užívané standartním způsobem života.

V roce 2007 jsem byl iniciován a zasvěcen do některých specifických aktivit, kdy dochází k částečnému pochopení práce s energetickými vzorci a práce s Hypervědomými nástroji.

V roce 2008 jsem absolvoval zasvěcovací sérii multidimenzionální léčby a byl obdařen hodností mistr.

V tomto roce také nastává uvědomování si zákonitostí práce s energiemi v astrální rovině bytí a počíná osobní individuální výzkum v této oblasti. Výsledky této činnosti krystalizují v pochopení a používání myšlenkových programů ve formě výkonných energeticko-grafických vzorců (ideogramů), jako cíleně zaostřené energetické stimulátory, které realizují stanovenou činnost v hypervědomé oblasti mysli. Tyto nástroje umožňují napravit a energeticky stimulovat poškozené energetické vzorce těla až po fyzickou realitu. (velmi rychlá léčba a rekonvalescence)

V roce 2009 mi bylo umožněno používat specifický druh silné energie, která je modulována pomocí energo-myšlenkových vzorců k činnostem, která je aktuálně zapotřebí (léčba, harmonizace, stimulace...)

V roce 2011 jsem absolvoval odborný vycvik a kurz techniky Pozitivní Stimulace Torzních Polí se závěrečnou certifikací a zahajuji aktivní praxi trvalého navratu zdraví. V témže roce dochází k aktivnímu propojení vědomého myšlení s hypervědomím a byly mi odhaleny některé skryté vlastnosti této reality vč. pochopení základního principu projekce energetických vzorců do projevené reality. Také nastává plná vědomá aktivita a práce s hypervědomými nástroji. Bylo započato studování energetických (fantomových) těl, jejich cílená tvorba k vykonávání pozitivních energetických úkonů spojených s léčbou sub-energetických bodů čakrového systému - Tzv. Torzních Polí. Pomocí vizualizačních technik došlo k aktivaci vnitřní prostorové projekce neprojevené reality. Tzv. sledování hypervědomí pomocí vnitřního zraku v reálném čase, tvaru a barvě...

Započalo intenzivní studium tvorby osobních energetických štítů a nástrojů potřebných pro období přechodu (kvantového skoku) 2012. Také započalo předávání těchto zkušeností a znalostí veřejnosti ve formě přednášek v Čechách...

Výzkum a mé poznání pokračuje a pokračovat bude a je mi ctí se s vámi o mé poznání podělit...

Dnes si plně uvědomuji také spojení mého technického vzdělání s prací v jiných realitách bytí, neboť logické myšlení při konstrukci strojů vyžaduje respektování jasných a neměnných zákonitostí (do matice M6 nenašroubujeme šroub M8 - je to zákon!). A obdobný systém zákonů platí v kterékoli realitě bytí.

Jsem světlý hierarcha a mým cílem je vracet světlo do potemnělých duší...