Osobní Energetické Štíty - odkaz ve výstavbě...

Příroda je rozmanitá a vytváří podmínky pro vývoj, evoluci a růst všech možných projevů tvoření.

Tvůrčí projev je vždy projevem neutrálním. Polarizuje se mírou a úhlem pohledu pozorovatele, případně aktéra tvoření. Proto můžeme říci, že akt nějakého jedince může být z našeho pohledu naprosto negativní (destruktivní), ale paradoxně z pohledu aktéra jde o čin tvůrčí . Proto se nedá obecně tvrdit, že ten či onen skutek je veskrze negativní, nebo pozitivní. Jde opět o úhel pohledu...

Pozitivním aktem tvoření můžeme považovat za takový, který koresponduje, nebo podporuje a zdokonaluje záměr kolektivního vědomí a vede k pozitivní evoluci (k růstu)

Negativním aktem tvoření považujeme akt, který boří a vytváří destrukci jak ve vývoji jednotlivce, tak ve vývoji a růstu kolektivního vědomí celku.

Samozřejmě tento pohled a hodnocení (polarizace) směru toku tvůrčího aktu je veden z pohledu všeobecně přijímaného kolektivního vědomí.

Vesměs se můžeme na míru negativního růstu podívat, jako na projev strachu ze získání nových zkušeností a zápornou míru energetického potenciálu v projevené realitě vědomí. Tzn. již projevený akt tvoření z jakéhokoliv důvodu stratil svůj dosavadní potenciál (který zabezpečoval růst) a ten klesá. Při poklesu potenciálu se projeví tzv. záporná evoluce - t.j. návrat k nižším hladinám vědomí... Až v extrémní situaci k rozpuštění původního projevého aktu tvoření.

I takovýto negativní akt tvoření může být velice prospěšný. Například opuštění chybné evoluční cesty ve vývoji např. civilizace, kdy negativním tokem evoluce byl vymazán chybný krok ve vývoji jistého živočišného druhu tak, aby po poučení se z chyb mohl vniknout druh nový, zbavený předchozích evolučních chyb. Lze tedy z pohledu kosmických principů říct, že takovýto "negativní" akt tvoření vytvořil cestu novém silnému pozitivnímu...

"Vše zlé, je pro něco dobré..."

Zjednodušeně řečeno - tvoření vedoucí k růstu je pozitivní akt tvoření  a tvůrčí činnost vedoucí k destrukci je negativní akt tvoření... Oba směry toku tvoření vytváří přirozený proces tvorby reality, která tvoří naše prostředí, podmínky k životu, kolektivní vědomí a náš pohled na život. A také naší vůli dosahovat cíle...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A oběma směry toku evoluce prochází vývoj jak na projevené, tak na neprojevené (astrální) rovině vědomí.

Proto také lidé i astrální "bytosti" zažívají v jistých stádiích svého vývoje oba směry toku evoluce proto, aby z pohledu vyšších zákonitostí došlo k pozitivní evoluci směrem k přiblížení se tomu - kdo vrhnul kostky a namíchal karty ve hře zvané život.

... další zase příště...